komercyjne ogłoszenia nieruchomości
oferta nieruchomości: OB580
data dodania: 12-09-2017
wyświetleń: 878

do wynajęcia obiekt biurowiec       powierzchnia: 210,00 m2       cena: 862 000,00 PLN

miasto: Grodzisk Mazowiecki       ulica: Mostowa

GALERIA

Brak zdjęć dla tej oferty nieruchomości

OPIS OFERTY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NADARZYNIE

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski ul. Mostowa 5, obręb 0005, woj. Mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 78/3 o powierzchni 4.607 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 200 m2 oraz portiernią o powierzchni użytkowej ok. 9 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1G/00070128/2.
2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 835/16, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
3. Cena wywoławcza 862.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2017 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 835/16” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA KW Nr WA1G/00070128/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
6. Oferta zakupu powinna zawierać:
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);
b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;
c. oryginał aktualnego wypisu z KRS-u lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
d. wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta lub pełnomocnika są wymagane dla złożenia oferty w tym m.in. w przypadku oferty złożonej przez osobę pozostającą w małżeńskiej wspólności ustawowej zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotów przetargu z określeniem maksymalnej kwoty transakcji, w przypadku spółki cywilnej odpowiednią uchwałę właściwych organów, w przypadku cudzoziemców zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub promesę takiego zezwolenia – jeżeli takie zezwolenia i zgody są wymagane ze względu na osobę nabywcy;
e. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu lub aukcji jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (UWAGA: przetarg dotyczy nieruchomości – art. 228, 229 i 230 oraz 393 i 394 k.s.h.);
f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, nie wnosi do jego treści żadnych zastrzeżeń i spełnia warunki określone tym regulaminem;
g. zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu oraz zawarciem umowy sprzedaży;
h. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
i. oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
7. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie
w upadłości
ul. Ks. J. Pl. Poniatowskiego 5a
05-830 Nadarzyn

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
24 1600 1462 1836 0672 4000 0001

najpóźniej do dnia 18 października 2017 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 18 października 2017 roku.

W tytule przelewu winno być wpisane: „Wadium na zakup nieruchomości KW nr WA1G/00070128/2”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14 o godz. 12.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.
9. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie niższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji syndyk udzieli jej przybicia;
g. wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie.
11. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub
b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10.
12. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11.
13. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
14. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Polecamy ofertę nieruchomości do wynajęcia obiekt biurowiec, 210,00 m2, 862 000,00 PLN, Grodzisk Mazowiecki

Tanax Dystrybucja
ogloszenia-nieruchomosci.info
nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl
Miejsce na Twoją reklamę!
Kardik
firmy-usługi24.pl
nieruchomosci-komercyjne.info
nieruchomosci-wynajem.com.pl

SZCZEGÓŁY OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Transakcja:sprzedam
Powierzchnia całkowita:210,00 m2
Powierzchnia użytkowa:200,00 m2
Powierzchnia działki:4 607,00 m2
Liczba pięter:1
Liczba pomieszczeń:0
Materiał budynku:inne
Rok budowy:2004
Dostępne od: zaraz
Typ obiektu:biurowiec
Dojazd:utwardzony
Media:prąd, woda, kanalizacja
Ogrzewanie:Tak
Lokalizacja:Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Ulica: Mostowa

LOKALIZACJA NA MAPIE

Właściciel oferty nie ustawił lokalizacji na mapie.

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM OFERTY

Pan Sławomir Zach
Telefon stacjonarny: 226394555
Właściciel oferty nie wyraził zgody na kontakt agencji nieruchomości!


Kontaktując się z ogłoszeniodawcą prosimy wspomnieć o serwisie nieruchomosci-komercyjne.info jako miejscu odnalezienia oferty.


Wyślij zapytanie o ofertę       Zgłoś nieprawidłowość       Zaloguj do oferty

PODOBNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI

INNE KOMERCYJNE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI

» działki Grodzisk Mazowiecki     » lokale, biura Grodzisk Mazowiecki     » obiekty Grodzisk Mazowiecki     » darmowe ogłoszenia nieruchomości Grodzisk Mazowiecki

PRZEGLĄDANA KOMERCYJNA OFERTA NIERUCHOMOŚCI

sprzedam, obiekt biurowiec, 210,00 m2, Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, 862 000,00 PLN


« Powrót na listę wyszukania ˆ Na górę strony
Dodaj ogłoszenie   |   Współpraca   |   Logowanie / Rejestracja   |   Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Kontakt   |   Katalog firm
© Grupa Bartex   -   Nieruchomosci-Komercyjne.info   -   Webmaster: ITB Vega